DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Crese - Oradea

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE

Trimite unui prieten

Serviciul Social

Exportă PDF - Serviciul Social Tipărește pagina - Serviciul Social Trimite unui prieten - Serviciul Social

Telefon:  0259 441 677 int. 124 si 140

0259 43 13 33

SERVICIUL SOCIAL

Personal:

Gati Gizella Angela - Şef Serviciu
Fetea Elena - Consilier
Tripa Amalia Felicia - consilier
Tecsy Timea - consilier
Văleanu Vasile Cristian - consilier
Galiş Delia - consilier
Nemeth Rais Ildiko - consilier
Barbu Mirela - consilier
Haragoş Marioara - consilier
(Pantea Valentin - consilier)

      Este subordonat directorului executiv.
      Serviciul Social are ca obiectiv îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale persoanelor aflate în situaţie de risc social şi sprijinirea acestora în vederea integrării/reintegrării sociale.
      Șeful de serviciu conduce, organizează, controlează și răspunde de întreaga activitate a serviciului.

 

Principalele ATRIBUŢII ȘI COMPETENȚE ale SERVICIULUI SOCIAL:
ATRIBUŢII:

 • Realizează colectarea lunară a cererilor şi transmiterea acestora către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bihor;
 • Verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială;
 • Verifică îndeplinirea condiţiilor legale în vederea menţinerii condiţiilor de acordare a beneficiilor de asistenţă socială;
 • În urma verificărilor efectuate, în cazul unor declaraţii nesincere din partea beneficiarilor privind veniturile realizate / bunurile aflate în proprietate, calculează şi stabileşte cuantumul debitelor şi asigură recuperarea acestora în condiţiile legii şi stabileşte contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale;
 • Întocmeşte dispoziţii de acordare/neacordare sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare/reluare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local şi le prezintă primarului pentru aprobare;
 • Comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii;
 • Urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială;
 • Efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;
 • Identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;
 • Realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;
 • Propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local;
 • Administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii;
 • Monitorizează şi evaluează serviciile sociale şi activităţile aflate în propria administrare;
 • Elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale şi activităţilor, în conformitate cu planul anual de acţiune;
 • Asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale şi activităţile disponibile;
 • Colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;
 • În situaţia înfiinţării unor noi servicii sociale în subordonare directă solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale şi licenţa de funcţionare;
 • Evaluează nevoile sociale ale populaţiei din municipiul Oradea în vederea identificării familiilor şi persoanelor aflate în dificultate, precum şi a cauzelor care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;
 • Acordă servicii de asistenţă comunitară, în baza măsurilor de asistenţă socială incluse în Planul de acţiune al instituţiei;
 • Recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la serviciile sociale;
 • Asigură arhivarea documentelor instituţiei;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

COMPETENŢE:

 • întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniul de activitate al serviciului, în vederea promovării lor în Consiliul Local al municipiului Oradea;
 • implementează prevederile legale în vederea înhumării cadavrelor cu identitate necunoscută şi fără aparţinători;
 • verifică în teren şi întocmeşte anchetele sociale în vederea scutirii de penalităţi la plata impozitului pe clădiri şi terenuri;
 • verifică în teren şi întocmeşte la cerere grila de evaluare medico-socială/ancheta socială în vederea internării persoanelor în unităţi de asistentă medico-socială/centre de tip rezidenţial;
 • Monitorizează persoanele externate din centre medico-sociale sau cămine pentru persoane vârstnice;
 • verifică în teren solicitările de ajutoare de urgenţă şi întocmeşte anchete sociale şi documentaţia necesară în vederea discutării cazurilor de către Comisia pentru analiza şi propunerea de acordare a ajutoarelor de urgenţă acordate în baza legislaţiei în vigoare;
 • asigură aplicarea legislaţiei privind asigurarea hranei pentru persoanele aflate într-o situaţie vulnerabilă din municipiul Oradea (în regim de cantină socială), potrivit legislaţiei în vigoare;
 • asigură aplicarea legislaţiei cu privire la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei potrivit legislaţiei în vigoare;
 • efectuează anchete sociale conform legislaţiei în vigoare;
 • Iniţiază protocoale de colaborare/acorduri de parteneriat/contracte;
 • asigură aplicarea legislaţiei cu privire la acordarea ajutorului social.

Compartimentul asistenţă socială la domiciliu pentru persoane adulte

Personal:

Văleanu Vasile Cristian - consilier
Haragoş Mărioara - consilier

Principalele competenţe şi atribuţii:

 • Furnizează şi administrează serviciile sociale şi activităţile adresate persoanelor adulte aflate într-o situaţie de vulnerabilitate (persoane cu dizabilităţi, persoane vârstnice sau persoane adulte aflate într-o situaţie socio-economică şi/sau mediicală deosebită), fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate;
 • Monitorizează şi analizează situaţia persoanelor adulte aflate într-o situaţie de vulnerabilitate aflate în evidenţă şi modul de respectare a drepturilor acestora asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante;
 • Iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale sau activităţi centrate pe persoana cu dizabilităţi, în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;
 • Elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor;
 • Asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
 • Implică în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a persoanei cu dizabilităţi familia acesteia;
 • Acordă servicii şi activităţi de asistenţă socială la domiciliu pentru persoane adulte;
 • Acordă servicii şi activităţi, în colaborare cu serviciile din cadrul instituţiei, de consiliere, de acompaniere, precum şi servicii destinate amenajării sau adaptării locuinţei, în funcţie de natura şi gradul de afectare a autonomiei funcţionale.

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Serviciului Social are:

 

 • Relaţiile interne cu:

• DIRECTORUL EXECUTIV ;

• cu toate compartimentele/serviciile din cadrul instituţiei.

 • Relaţiile externe cu:

• autorităţi şi instituţii publice din municipiului Oradea ;
• organizaţii neguvernamentale;
• cu alte instituţii şi autorităţi de interes local, judeţean sau naţional;
• petenţi.

Legislaţie:

- Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată;
- H.G. nr. 50 / 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416 / 2001, modificată şi completată;
- Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social;
- O.U.G. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, modificată şi completată;
- H.G. nr.920/2011 pentru aprobarea Normnelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.70/2011, modificată şi completată;
- H.C.L. nr.85/2009 privind aprobarea suportării din bugetul local a cheltuielilor ocazionate de înhumarea cadavrelor fără aparţinători şi a cadavrelor cu identitate necunoscută;
- H.C.L. nr. 336/2013 privind stabilirea criteriilor și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenţă; în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, modificată şi completată;
- Ordinul nr.2126/05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi a altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale (Anexa 1, Standardul 3.3, Modulul l);
- Legea nr. 17 din 2000 privind asistența persoanelor vârstnice, republicată;
- Ordin nr. 180/2003 pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unităţi de asistenţă medico-sociale;
- H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;
- Legea nr.292/2011 asistenţei sociale, actualizată.


ACTE NECESARE SI FORMULARE ONLINE:

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Crese - Oradea

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE