DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Crese - Oradea

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE

Trimite unui prieten

Serviciul Resurse Umane - Salarizare

Exportă PDF - Serviciul Resurse Umane - Salarizare Tipărește pagina - Serviciul Resurse Umane - Salarizare Trimite unui prieten - Serviciul Resurse Umane - Salarizare

Telefon Resurse Umane - Salarizare: 0259 441 677, interior 107
Telefon Compartiment Monitorizare Asistenți personali: 0259 441 677, interior 104
Telefon Compartiment Evidență și Plată Indemnizații Lunare: 0259 441 677, interior 104

      SERVICIUL RESURSE UMANE - SALARIZARE este în subordinea directă a directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Oradea, cu următoarele compartimente din subordine: 

  • COMPARTIMENT MONITORIZARE ASISTENŢI PERSONALI 
  • COMPARTIMENT EVIDENȚĂ ȘI PLATĂ INDEMNIZAȚII LUNARE

      Serviciul Resurse Umane -Salarizare are ca obiectiv asigurarea organizării, conducerii și gestionării resurselor umane și salarizarea respectiv, asigurarea respectării, drepturilor persoanelor cu handicap grav în concordanţă cu prevederile legale în vigoare.

Componență:

FLORENTINA ȘCHIOP - ȘEF SERVICIU
ANDREEA- IOANA ȚENGHEA - CONSILIER
RODICA BETEA - REFERENT
CĂLIN VASILE MUȚIU - CONSILIER

Principalele ATRIBUŢII ŞI COMPETENŢE ale Serviciului Resurse Umane - Salarizare:

• Întocmeşte note de fundamentare în vederea propunerii spre aprobare a proiectelor de hotărâri în domeniul de activitate al serviciului și compartimentelor din subordine, în vederea promovării lor în Consiliul Local;
• Iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite persoane,grupuri sau comunităţi;
• Solicita acreditarea ca furnizor de servicii sociale si licenta de functionare pentru serviciile sociale ale administratiei publice locale din unitatea administrativ teritoriala;
• Asigură întocmirea formalităţilor privind organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice şi a posturilor contractuale vacante, a celor temporar vacante, a promovărilor în clasă, grad profesional, răspunde de organizarea în condiţii optime a procedurilor specifice concursurilor;
• Întocmeşte, gestionează şi răspunde de dosarele profesionale ale funcţionarilor publici precum şi dosarele personale ale personalului contractual;
• Se asigură si raspunde de existenţa la dosar a tuturor documentelor prevăzute de lege;
• Răspunde de stabilirea, indexarea, reducerea drepturilor salariale, după caz, avansarea în grad, gradaţie, a diferenţelor de salarii, regularizărilor acestora, conform legii;
• Întocmeşte şi actualizează Registrul de evidenţa al salariaţilor şi baza de date privind de evidenţa funcţionarilor publici și a personalului contractual, conform legislaţiei în vigoare;
• Solicită şi centralizează declaraţiile de avere şi cele de interese a funcţionarilor publici precum şi a personalului contractual, în condiţiile legii;
• Întocmeşte actele administrative privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu sau a contractului individual de muncă, precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia privind funcţia publică şi de legislaţia muncii pentru personalul din cadrul instituţiei;
• Întocmeşte referate privind propunerea de sancţionare disciplinară a angajaţilor, pe baza raportului Comisiei de disciplină cu sancţiunea dispusă de directorul executiv şi/sau a referatului şefilor ierarhici ai angajaţilor, în ceea ce priveşte mustrarea sau avertismentul scris, cu respectarea prevederilor legale;
• Solicită şi centralizează, conform prevederilor legale, fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual şi rapoartele de evaluare ale funcţionarilor publici;
• Întocmeşte şi verifică foaia colectivă de prezenţă;
• Întocmeşte statul de personal ori de câte ori intervin modificări privind componentele definitorii ale acestuia: structura organizatorică, numărul şi categoria funcţiilor, numărul de angajaţi, drepturile salariale lunare sau noi angajări;
• Întocmeşte statele de plată pentru salariaţii instituţiei, în baza centralizării datelor din pontaje, cereri de concedii de odihnă, concediilor de boală;
• Întocmește ordinele de plată privind drepturile/contribuțiile/reținerile salariale;
• Răspunde de efectuarea corectă, în termenul legal, a viramentelor pentru salarii;
• Întocmeşte şi predă declaraţiile Declarația 112 , Declaraţia 100 și Declarația M 500;
• Administrează resursele financiare, materiale şi umane pe care le are la dispoziţie;
• Planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii/beneficii sociale;
• Sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78 /2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;
• Coordoneaza activitatea de practică a studenților ;
• Asigură, pentru relaţiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate;
• Elaborează documentaţia necesară pentru acordarea bneficiilor/serviciilor;
• Asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
• Asigură instruirea în problematica specifică persoanei cu handicap a personalului, inclusiv a asistenţilor personali;
• Asigură ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de servicii sociale;
• Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

COMPARTIMENT MONITORIZARE ASISTENŢI PERSONALI

Componență:

DELIA-CLAUDIA POPA - CONSILIER
CRISTINA RALUCA BUTACI - CONSILIER

Principalele ATRIBUŢII ŞI COMPETENŢE ale Compartimentului Monitorizare Asistenți Personali:

• Încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă a asistenţilor personali, evaluează şi monitorizează activitatea acestora, în condiţiile legii;
• Întocmeşte, gestionează şi răspunde de dosarele personale ale asistenților personali;
• Întocmeşte actele administrative privind modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia legislaţia muncii pentru asistenții personali;
• Întocmeşte statul de personal al asistenţilor personali, precum şi a fişei colective de prezenţă;
• Întocmeşte statele de plată pentru asistenții personali, în baza centralizării datelor din pontaje, cereri de concedii de odihnă, concediilor medicale;
• Întocmește ordinele de plată privind drepturile/contribuțiile/reținerile salariale ale asistenților personali;
• Răspunde de efectuarea corectă, în termenul legal, a viramentelor pentru salarii;
• Întocmeşte şi verifică foia colectivă de prezenţă a asistenților personali;
• Întocmeşte statul de personal ori de câte ori intervin modificări privind, numărul de angajaţi, drepturile salariale lunare ale asistenților personali etc.;
• Întocmeşte şi actualizează Registrul de evidenţa al salariaţilor şi baza de date privind evidenţa asistenților personali, conform legislaţiei în vigoare;
• Se asigură de existenţa la dosar a tuturor documentelor prevăzute de lege;
• Răspunde de stabilirea, indexarea, reducerea drepturilor salariale, după caz;
• Realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;
• Monitorizează şi evaluează activitatea asistenților personali aflati în propria administrare;
• Asigură informarea şi consilierea beneficiarilor privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;
• Evaluează nevoile sociale ale populaţiei din unitatea administrativ-teritorială în vederea identificării familiilor şi persoanele aflate în dificultate, precum şi a cauzelor care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;
• Identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru persoanele adulte cu dizabilităţi;
• Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

COMPARTIMENT EVIDENȚĂ ȘI PLATĂ INDEMNIZAȚII LUNARE

Componență:

SANDA FILIP - CONSILIER
ALINA BELTECHI - CONSILIER

Principalele ATRIBUŢII ŞI COMPETENŢE ale Compartimentului Evidență și Plată Indemnizatii Lunare:

• Face propuneri privind asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare pentru acordarea beneficiilor de asistenţă socială;
• Prelucrează, verifică și gestionează plata beneficiarilor de indemnizaţii ale persoanelor cu handicap grav;
• Verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a indemnizațiilor lunare, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială;
• Întocmeşte deciziile de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a indemnizațiilor lunare;
• Comunică beneficiarilor deciziile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii;
• Urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele îndreptăţite la indemnizațiile lunare;
• Efectueaza sondaje pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;
• Identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;
• Prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii de indemnizații lunare și le comunică serviciilor, serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia;
• Monitorizează şi evaluează indemnizațiile lunare aflate în propria administrare;
• Furnizează şi administrează serviciile/beneficiile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi,;
• Colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;
• Monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu dizabilităţi din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante;
• Identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru persoanele cu dizabilităţi;
• Colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu;
• Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Relaţiile externe:

• Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Bucuresti;
• Direcţia de Evidenţa Persoanelor şi Administrare Baze de Date Bucureşti
• Centrul Naţional şi Centrele Regionale de formare continuă a funcţionarilor publici ale Institutului Naţional de Administraţie;
• Ministerul Muncii Familiei si Protectiei Sociale;
• Ministerul Finanţelor Publice;
• Instituţia Prefectului Judeţului Bihor,
• Consiliul Judeţean Bihor;
• Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor,
• Agenţia Județeană de Plăți și Inspecție Socială Bihor;
• DGASPC Bihor
• Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor;
• Casa Judeţeană de Pensii Bihor;
• Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor
• Direcţia de Statistică Bihor
• CAS Bihor
• CASS Bihor
• Trezoreria Oradea
• Bănci Comerciale şi alte instituţii financiare

Cadrul legislativ:

OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
Legea nr. 292/2011 - asistenţei sociale;
Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată;
H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
Constituţia României, republicată;
Legii nr.53/2003 - Codul muncii republicată, cu modificările și completările ulterioare;
H.G. 905/2017 privind registrul general de evidență al salariaților;
Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitătii publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (actualizată);
Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (actualizată);
Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ (actualizată);
Legii nr.319/2006 a securităţii şi sănătaţii în muncă,( actualizată);
H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitătii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006 (actualizată);
O.U.G. nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă (actualizată);
O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare (republicată şi actualizată);
H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici (actualizată);
H.G. nr.1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici;
H.G. nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină (actualizată);
H.G. nr.833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare ale comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective (actualizată);
H.G. nr.250/1992 privind concediul de odihna şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare (republicata si actualizată);
Legea nr. 571/ 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii(actualizată);
H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
Legea-Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.


 ACTE NECESARE ŞI FORMULARE ONLINE:

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Crese - Oradea

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE