DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Crese - Oradea

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE

Trimite unui prieten

Serviciul Relaţii cu Publicul și Evaluare Inițială

Exportă PDF - Serviciul Relaţii cu Publicul și Evaluare Inițială Tipărește pagina - Serviciul Relaţii cu Publicul și Evaluare Inițială Trimite unui prieten - Serviciul Relaţii cu Publicul și Evaluare Inițială

Telefon:  0259/441677 interior 108 , 112, 115, 116

Personal:

Govor Consuella Claudia - Șef serviciu

Balaj Nela Florentina - Consilier
Crăciun Maria - Consilier
Dorog Lucia - Consilier
Gligor Cristina Anamaria - Consilier
Ienciu Claudia Alina - Consilier
Hoffman Katarina - Consilier

Oros Gabriela - Consilier

 

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL:

Luni,  Marţi,  Miercuri       7.30 - 16.30
Joi                                      7.30 - 18.30
Vineri                                 7.30 - 16.00

Principalele ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE:

 • Evaluarea inițială a nevoilor sociale ale cetățenilor care se adresează institutiei, înregistrarea și gestionarea documentelor;
 • Sprijină măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri / cetățeni;
 • Sprijină elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune;
 • Comunică şi colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu alte instituţii care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;
 • Promovează drepturile omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile;
 • Promoveaza imaginea instituției cu profesionalism și dăruire, respectul față de cetățean și sprijinul pentru nevoile lui, fiind primordiale;
 • Asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială, a serviciilor de asistenţă socială şi a oricăror solicitări care intră în sfera de competenţă a instituţiei;
 • Sprijină identificarea familiilor şi persoanelor aflate în dificultate, a situaţiilor care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii sociale pentru prevenirea separării copilului de familia sa;
 • Propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local;
 • Asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;
 • Asigură consilierea şi informarea populaţiei, a familiilor, a familiilor cu copii în întreţinere, asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
 • Sprijină activităţile de voluntariat;
 • Oferă cetăţenilor, verbal sau pe suport scris, informaţiile necesare în vederea întocmirii dosarelor pentru obţinerea documentelor solicitate;
 • Verifică din toate punctele de vedere, documentele prezentate de persoanele fizice şi persoanele juridice, în vederea înregistrării lor şi pentru soluţionarea acestora în cadrul instituţiei;
 • Preia şi înregistrează actele care sunt adresate instituţiei;
 • Preia notele interne, le înregistrează şi le comunică serviciilor/birourilor cărora le sunt destinate; 
 • Asigură transmiterea către departamente, a petiţiilor înregistrate, potrivit repartizărilor făcute de conducătorul instituţiei;
 • Ţine evidenţa cererilor, reclamaţiilor, propunerilor şi scrisorilor cetăţenilor;
 • Expediază răspunsuri către petiționari;
 • Facilitează accesul mass media la informaţii cu privire la activitatea instituţiei şi se preocupă de organizarea de conferinţe de presă/comunicate de presă şi evenimente de promovare a instituţiei;
 • Înregistrează și comunică Hotărârile Consiliului Local serviciilor de resort și asigură gestionarea și păstrarea acestora;
 • Întocmeşte note de fundamentare în vederea propunerii spre aprobare a proiectelor de hotărâri în domeniul de activitate al serviciului, în vederea promovării lor în Consiliul Local;
 • Iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite persoane, grupuri sau comunităţi;
 • Solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale și licența de funcționare pentru serviciile sociale ale administrației publice locale din unitatea administrativ teritoriala;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

CADRU LEGISLATIV:

 • L 215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicată;
 • OG 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 • L 233/2002 pentru aprobarea OG 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 • L 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 • L 188/1999 privind statutul funcţionarului public, republicată;
 • L 554/2004 contenciosului administrativ;
 • HG 1723/2004 privind aprobarea programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;
 • HG 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a L 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • L 52/2003 privind transparenţa decizională in administraţia publică, republicată;
 • L 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale.

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Crese - Oradea

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE