DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Crese - Oradea

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE

Trimite unui prieten

Serviciul Protecţia Copilului

Exportă PDF - Serviciul Protecţia Copilului Tipărește pagina - Serviciul Protecţia Copilului Trimite unui prieten - Serviciul Protecţia Copilului

      Este în subordinea directă a directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Oradea cu compartimentul din subordine - Compartiment Beneficii de Asistență Socială.
      Are ca obiectiv principal, asigurarea respectării, promovării şi garantării drepturilor copilului în concordanţă cu prevederile legale în vigoare urmărind principiul interesului superior al copilului, în vederea prevenirii separării copilului de familia sa şi a integrării acestuia în mediul familial.

Telefon : 0259 441 677, interior 105
Telefon mobil: 0730 270 206

SERVICIUL PROTECŢIA COPILULUI

Personal:

Ghideu Florin George - Şef Serviciu

Borza Ramona Maria - Consilier
Constantache Alin Sorin - Consilier
Cosma Oana Mihaela - Consilier
Lucuța Laura Georgeta - Consilier

Compartiment Beneficii de Asistenţă Socială

Personal:

Baicu Florica Ioana - Consilier
Şinca Viorica - Consilier
Vușcan Ramona Simona - Consilier

Principalele atribuţii şi servicii ale Serviciului Protecţia Copilului:

Atribuţii:

a) monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante;
b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;
c) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau prestaţii pentru prevenirea separării copilului de familia sa;
d) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau prestaţiilor şi acordă aceste servicii şi/sau prestaţii, în condiţiile legii;
e) asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
f) asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum şi a comportamentului delincvent;
g) vizitează, periodic, la domiciliu, familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi prestaţii şi urmăresc modul de utilizare a prestaţiilor, precum şi familiile care au în îngrijire copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;
h) înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecţie specială, în condiţiile legii;
i) urmăreşte evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa;
j) colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul protecţiei copilului şi transmit acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu;
k) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului/instanţei de tutelă referitoare la prestarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local.

Servicii:

a) Comunică şi colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu alte instituţii care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială din alte unităţi administrativ-teritoriale, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;
b) Promovează drepturilor omului, inclusiv a drepturilor copilului, prin acţiuni concrete;
c) Servicii de consiliere şi informare;
d) Iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale centrate pe copiii cu dizabilități, în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;
e) Se implică în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a copilului cu handicap;
f) Încurajează şi susţine activităţile de voluntariat;
g) Acordă servicii (sociale) de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum şi cele menite să îi sprijine pe aceştia în ceea ce priveşte creşterea şi îngrijirea copiilor, inclusiv servicii de consiliere familială, organizate în condiţiile legii;
h) Propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local;
i) Monitorizează, evaluează şi răspunde de calitatea serviciilor sociale aflate în propria administrare;
j) Colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;
k) Prevenirea separării copilului de părinţii săi, adoptarea de măsuri de prevenire şi înlăturare a abandonului şcolar, dar şi consilierea părinţilor care, din cauza sărăciei, consumului de alcool, sau a unui comportament deviant, nu respectă şi nu îndeplinesc obligaţiile părinteşti;
l) Efectuează şi întocmeşte anchete sociale specifice domeniului de activitate;
m) Monitorizarea relațiilor personale ale copilului, cu celălalt părinte, în cazul în care părintele la care locuiește copilul, împiedică sau afectează în mod negativ legăturile personale ale copilului cu celălalt părinte, prin nerespectarea programului stabilit de instanță sau convenit de părinți;
n) Consiliază și informează persoanele desemnate de părinți/tutori plecați la muncă în străinătate și confirmate de instanță, să se ocupe de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau tutorelui, cu privire la răspunderea pentru creșterea și asigurarea dezvoltării copilului;
o) Verifică pe teren, efectuează și întocmeşte anchetele sociale necesare obținerii certificatelor de încadrare a copiilor în grad de handicap;
p) Verifică pe teren, efectuează și întocmeşte anchetele sociale privind orientarea şcolară şi profesională a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale;
q) Verifică pe teren, efectuează și întocmeşte anchetele sociale necesare în vederea angajării asistenților personali ai minorilor cu dizabilități încadraţi în gradul de handicap grav și care au dreptul de a beneficia de asistent personal;
r) Monitorizează mamele minore în vederea prevenirii şi intervenţiei în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire;
s) Iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite persoane, grupuri sau comunităţi;
t) Efectuează și întocmeşte anchetele sociale în vederea acordării sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul programului național de protecție socială „Bani de liceu";
u) Întocmeşte rapoartele de monitorizarea tutelei, potrivit Ordinului nr. 1733/2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire și plată a alocației de plasament;
v) Efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;
w) Solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale și licenţa de funcţionare pentru serviciile sociale ale administraţiei publice locale din unitatea administrativ teritorială.

Principalele atribuţii şi competenţe ale Compartimentui Beneficii de Asistenţă Socială:

Preluarea, verificarea documentaţiei şi a îndeplinirii condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, precum şi întocmirea documentaţiei necesare în vederea stabilirii drepturilor la măsurile de asistenţă socială pentru următoarele beneficii de asistenţă socială:

- concediul şi indemnizaţia de creştere a copilului până la vârsta de doi ani sau trei ani, în cazul copilului cu dizabilitate,
- stimulent de inserţie,
- indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului cu vârsta între 3-7ani (copil cu dizabilitate),
- indemnizaţia lunară pentru program de lucru redus,
- sprijin lunar pentru îngrijire copil 0-3(2) ani,
- sprijin lunar pentru îngrijire copil 3(2)-7 ani,
- alocaţia de stat,
- alocaţia pentru susţinerea familiei,
- tichete sociale pentru grădiniţă,
- prestaţii financiare excepţionale în vederea evitării separării copilului de familia sa.

Beneficiarul drepturilor mai sus prevăzute este obligat să comunice în scris DAS Oradea orice modificare intervenită în situația sa de natură să determine încetarea sau suspendarea plății drepturilor, în termen de 15 zile lucrătoare de la apariția acesteia.

CADRU LEGISLATIV:

1. Legea nr.292 din 20 decembrie 2011, legea asistenţei sociale;
2. ORDIN nr. 1.985 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale special;
3. Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
4. Hotărârea nr. 1.439 din 2 septembrie 2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal;
5. Ordin nr. 286 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie;
6. Ordin nr. 95 din 13 martie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială/persoane cu atribuţii de asistenţă socială, în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
7. Ordin nr. 288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
8. Ordin nr. 289 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;
9. HOTĂRÂRE nr. 691 din 19 august 2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;
10. Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată;
11. Hotărârea nr.64 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
12. Legea nr. 203/2000 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiiilor şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor, adoptată la cea de-a 87-a sesiune a Conferinţei Generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii;
13. Legea nr.416 / 2001 reactualizată, privind venitul minim garantat;
14. Hotărârea nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
15. Legea nr.61 din 22 septembrie 1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată;
16. Hotărârea nr.577 din 28 mai 2008 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii;
17. Legea nr. 174/2008 privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 97/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii;
18. Hotărârea nr. 1662/2008 privind majorarea cuantumului lunar al alocaţiei de stat pentru copii;
19. Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată;
20. Hotărârea nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010;
21. Ordonanţa de Urgenţă nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;
22. Hotărârea nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 111/2010;
23. Ordinul nr.742 din 27 august 2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii şi ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 574 din 21 martie 1972 care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, în domeniul prestaţiilor familiale;
24. Ordinul nr.1430 din 14 iulie 2009 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, al ministrului internelor şi reformei administrative şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 742/303/2.720/2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii şi ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 574 din 21 martie 1972 care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunitătii, în domeniul prestaţiilor familial;
25. Legea învăţămantului nr. 1/2011;
26. Hotărârea nr. 778 din 9 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărarea Guvernului nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011.


 ACTE NECESARE ŞI FORMULARE ONLINE:

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Crese - Oradea

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE