DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Crese - Oradea

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE

Trimite unui prieten

Serviciul Prevenirea Marginalizarii Sociale

Exportă PDF - Serviciul Prevenirea Marginalizarii Sociale Tipărește pagina - Serviciul Prevenirea Marginalizarii Sociale Trimite unui prieten - Serviciul Prevenirea Marginalizarii Sociale

Telefon: 0359/465.434 , 0259/441.677 int.106

Personal:

Cheregi Dănuț Florinel - Șef serviciu

Benea Alin Ionel - Consilier
Burz Marioara-Luminița - Consilier
Cartiș - Curta Anamaria Corina - Consilier
Codău Florin Ștefan - Consilier
Merțe Gabriela Eniko - Consilier
Staniș Dorina Maria - Consilier

Biroul Coordonare Centre Sociale

Personal:

Galea Cosmin Liviu - Șef birou

Junc Gheorghe - Consilier

A. Centrul Comunitar Gutenberg

Personal:

Ghirdan Ioana Ancuța - Consilier
Băbțan Elena - asistent medical comunitar

B. Adapostul de noapte

Personal:

Nicolae Doina - Îngrijitoare

C. Centrul social cu destinație multifuncțională Dignitas

Personal:

Tîrnovean Afrodita Cleopatra Iliana - Consilier
Câmpan Ioana Manuela - Psiholog practicant

D. Centrul social cu destinație multifuncțională Candeo

Personal:

Parasca Maria Georgeta - Consilier
Duca Alina Izabela - Psiholog practicant

      Serviciul Prevenirea Marginalizarii Sociale are ca obiectiv limitarea fenomenului de cerşetorie şi identificarea unor soluţii pentru familiile si persoanele aflate în stare de risc social, din punct de vedere locativ.

      Serviciul Prevenirea Marginalizării Sociale are în subordine Adăpostul de Noapte, care funcţionează după propriul regulament de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Oradea.

ATRIBUȚII:

 • Limitarea cerşetoriei organizate şi a cerşetoriei agresive care constituie o sursă de pericol pentru cetăţenii Municipiului Oradea, luarea măsurilor de protecţie sociala în vederea prevenirii marginalizării sociale a persoanelor care practică cerşetoria şi la care acestea sunt expuse;
 • Identificarea persoanelor fără adăpost de pe raza Municipiului Oradea şi luarea masurilor de asistenţă socială a acestora;
 • Întocmirea de anchete sociale pentru fondul locativ social și organizează sesiune de depunere dosare;
 • Răspunsuri, în termen legal, la cererile adresate serviciului şi repartizate de către conducerea Direcției de Asistență Socială Oradea;
 • Verificări în zonele locuite în preponderenţa de familii de rromi, din Oradea, propunere de măsuri şi informare a conducerii Direcţiei de Asistență Socială Oradea;
 • Monitorizarea familiilor şi persoanelor dependente din punct de vedere locativ şi care în prezent sunt cazate în Căminul cu Cazare Temporara nr. 1, str. O.Goga nr. 4, Căminul cu Cazare Temporara nr. 2 și nr. 3 din Oradea, str. Atelierelor nr.13 şi Adăpostul de Noapte, str. Gutenberg nr. 8, întocmirea de fişe locative, urmărirea integrării lor în cămin şi identificarea acelora care nu mai reprezintă cazuri sociale din punct de vedere locativ;
 • Distribuie ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul European;
 • verifică în teren fiecare solicitare, preia date şi informaţii referitoare la bolnav şi familie în vederea evaluării socio-economice a bolnavului şi familiei;
 • efectuează anchete sociale pentru persoanele majore în vederea încadrării într-un grad de handicap;
 • efectuează anchete sociale pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;
 • efectuează anchete sociale pentru persoane cu handicap în vederea internării într-un centru de tip rezidenţial;
 • efectuează anchete sociale pentru obţinerea rovinietei pentru persoane adulte cu handicap;
 • efectuează anchete sociale persoanelor încadrate în grad de invaliditate, la solicitarea medicului expert al asigurărilor sociale;
 • efectuează anchete sociale necesare pentru stabilirea contribuției sociale pentru adulții asistați în centre rezidențiale;
 • monitorizare planuri individuale de servicii ale persoanelor adulte cu handicap domiciliate pe raza municipiului Oradea;
 • evidența contractelor privind acordarea de servicii conform Ordinului 67/2015 și a Standardelor minime de calitate (S3.3, Anexa3);
 • colaborează cu asociaţiile şi organizaţiile pentru persoanele cu handicap;
 • colaborează cu instituţiile locale, cu persoane fizice şi juridice, organizaţii neguvernamentale şi instituţii publice pentru rezolvarea problemelor persoanelor asistate;
 • asigură îmbunătăţirea nivelului de informare a persoanelor cu handicap asupra drepturilor acestora şi cu privire la serviciile oferite de organizaţiile şi instituţiile specializate;
 • asigură aplicarea legislaţiei cu privire la persoanele cu handicap şi asistenţii personali;
 • verifică în teren modul în care sunt îngrijite şi supravegheate persoanele cu handicap;
 • întocmeşte statistici, informări, rapoarte referitoare la domeniul de activitate, solicitate în conformitate cu prevederile legale, de către anumite autorităţi publice locale sau centrale.

CADRU LEGISLATIV:

 • Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
 • Hotărârea Guvernului nr.1149/2002 cu privire la Normele metodologice de aplicare ale Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
 • Legea nr. 114/1996- republicată - Legea locuinţei;
 • Hotarârea Guvernului nr.1275/2000- privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996;
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2008 pentru modificarea Legii Locuinţei;
 • Decretul Lege nr. 118/1990 republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 06 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
 • Legea nr.17/2000 -republicată-privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hot. 799/2014 privind implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate;
 • O.G. nr. 68/2003,privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 202/2010 privind modificarea Codului de procedură Civilă , art. I punctul 38;
 • Legea 359/2009 pt. modificarea art. 20 din Legea 448/2006- privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Legea nr. 215/2001- a aministrației publice locale - republicată;
 • Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici;
 • Legea nr. 7/2004 - privind codul de conduită a funcționarului public - republicată;
 • Legea 341/2004- privind eroi martiri în revoluţia din 1989;
 • HCL 963/2008 privind aprobarea planului de măsuri în vederea prevenirii şi reducerii fenomenului de cerşetorie în municipiului Oradea;
 • HCL 408/2011 privind Regulamentul de Organizare și Funcţionare a serviciului Public de Asistenţă Socială al municipiului Oradea, Administraţia Socială Comunitară Oradea;
 • Legea 292/2011- Legea Asistenţei sociale;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată şi modificată;
 • H.G. 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată şi modificată;
 • Hotarare nr. 430 din 16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (model Anchetă socială pentru adulți);
 • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1047/2004 privind aprobarea Regulamentului Social al Municipiului Oradea;
 • HCL 758/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Adăpostului de Noapte Oradea din cadrul Administraţiei Sociale Comunitare Oradea;
 • HCL 623/2016 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare a Centrelor sociale cu destinație multifuncțională "Candeo" și Dignitas" din Oradea, aflate în proprietatea și administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea;
 • HCL 803/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Centrelor de Cazare Temporară nr.1, nr. 2 și nr. 3 din Oradea aflate în proprietatea şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea;
 • Ordinul 1887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora.


Ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare :

      În vederea aplicării H.G. nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate, Direcția de Asistență Socială Oradea aduce la cunoștința cetățenilor următoarele:
Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare distribuite în cadrul POAD şi care au calitatea de destinatari finali sunt:

 • Familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Șomerii care beneficiază în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale de până la 450 lei, inclusiv, şi şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, sunt de până la 450 lei/lună inclusiv;
 • Pensionarii sistemului public de pensii, beneficiari ai indemnizaţiei sociale pentru pensionari, acordată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, al căror venit este de până la 450 lei/lună inclusiv;
 • Persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi, ale căror cuantum cumulat este de până la 450 lei/lună inclusiv;
 • Persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private;
 • Persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 lei/lună/persoană, inclusiv, şi nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la lit. a)-g), stabilite prin dispoziţie a primarului.

      Persoanele care fac parte din mai multe categorii menţionate mai sus beneficiază de ajutoare alimentare pentru o singură categorie căreia îi aparţin la data distribuţiei ajutoarelor.


ANCHETE SOCIALE pentru persoane cu dizabilităţi:

ATRIBUȚII:

 • verifică în teren fiecare solicitare în parte, preia date şi informaţii referitoare la bolnav şi familie în vederea evaluării socio-economice a bolanvului şi familiei;
 • efectuează anchete sociale pentru persoanele majore în vederea încadrării într-un grad de handicap;
 • efectuează anchete sociale pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;  
 • efectuează anchete sociale pentru persoane cu handicap în vederea internării într-un centru de tip rezidenţial;
 • efectuează anchete sociale pentru obtinerea rovinietei pentru persoane adulte cu handicap;
 • efectuează anchete sociale persoanelor încadrate în grad de invaliditate, la solicitarea medicului expert al asigurărilor sociale;
 • colaborează cu asociaţiile şi organizaţiile pentru persoanele cu handicap;
 • colaborează cu instituţiile locale, cu persoane fizice şi juridice, organizaţii neguvernamentale şi instituţii publice pentru rezolvarea problemelor persoanelor asistate;
 • asigură îmbunătăţirea nivelului de informare a persoanelor cu handicap asupra drepturilor acestora şi cu privire la serviciile oferite de organizaţiile şi instituţiile specializate.

CADRU LEGISLATIV:

 • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată şi modificată;
 • H.G. 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată şi modificată;
 • Hotărârea 430/2008 - pentru aprobarea metodologiei privind organizarea și funcționarea Comisie de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap.

ACTE NECESARE SI FORMULARE ONLINE:

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Crese - Oradea

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE