DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Crese - Oradea

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE

Trimite unui prieten

Serviciul Economico-Financiar si Administrativ

Exportă PDF - Serviciul Economico-Financiar si Administrativ Tipărește pagina - Serviciul Economico-Financiar si Administrativ Trimite unui prieten - Serviciul Economico-Financiar si Administrativ

TELEFON: 0259 441 677 int.125
TELEFON SERVICIUL ECONOMICO-FINANCIAR ŞI ADMINISTRATIV: 0259 436 885
TELEFON CASIERIE: 0259 441 677 int. 109
TELEFON BIROU ADMINISTRATIV: 0259 441 677 int. 119
TELEFON ACCES-OR: 0800 410 430

SERVICIUL ECONOMICO-FINANCIAR ŞI ADMINISTRATIV

Personal:

Dărăban Daniela Maria - Șef serviciu

Mărcuţ Florica Lucia - Consilier
Bocioc Alexandra - Consilier

      Serviciul Economico - Financiar și Administrativ este în subordinea directă a directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Oradea cu următoarele compartimente din subordine: Compartiment Contabilitate Publică, Compartiment Buget, Birou Administrativ.
      Serviciul Economico - Financiar şi Administrativ gestionează si răspunde de finanțarea cheltuielilor și contabilizarea încasărilor și plăților proprii ordonatorului terțiar / secundar de credite (cf. art.22 alin 3 din Legea 273/2006) - a Direcției de Asistență Socială Oradea; asigură si răspunde de buna administrare a fondurilor bănești și materiale ale instituției și desfășurarea în condiții de legalitate si control financiar preventiv a activității.
      Serviciu asigură elaborarea și fundamentarea bugetului instituției, precum și parcurgerea etapelor procesului bugetar care presupune următoarele faze consecutive : angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor.
      Şeful de serviciu se ocupă de organizarea si coordonarea serviciului, verificarea înregistrărilor contabile, întocmirea şi coordonarea bugetului şi urmărirea execuţiei acestuia, organizarea inventarierii bunurilor patrimoniale, urmăreşte, coordonează, verifică si răspunde de întocmirea situaţiilor financiare. Urmăreşte si răspunde de aplicarea şi respectarea legislaţiei în activitatea economico-financiară şi exercită controlul financiar preventiv.

Principalele ATRIBUŢII ȘI COMPETENȚE ale SERVICIULUI ECONOMICO-FINANCIAR ȘI ADMINISTRATIV:

• Organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii în conformitate cu prevederile legii;
• Efectuează încasări şi plăţi prin casierie şi verifică activitatea casieriei proprii;
• Întocmeşte note de fundamentare pentru proiectele de hotărâri în domeniul de activitate al serviciului, în vederea promovării lor în Consiliul Local;
• Fundamentează şi întocmeşte anual la termenele prevăzute de lege proiectul bugetului instituţiei;
• Tine evidenta tuturor contractelor de achiziții publice aflate in curs de executare si atenționează serviciile de resort privind ajungerea la termen;
• Asigura executarea si decontarea sumelor stabilite in baza Legii 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociaților si fundațiilor romane cu personalitate juridica care înființează si administrează unități de asistenta sociala; 
• Urmăreşte periodic realizarea bugetului, verifică şi întocmeşte propunerile de rectificare a bugetului , de modificare a alocaţiilor trimestriale, de virări de credite, de repartizare pe trimestre ;
• Întocmeşte situaţiile financiare lunare , trimestriale şi anuale respectând regulile de întocmire şi termenele de depunere ;
• Întocmeşte cererile de finanțare şi decontul pentru cheltuieli de personal, pentru personalul medical din cabinetele medicale școlare și dentare și pentru cheltuieli cu medicamente și materiale sanitare;
• Organizează inventarierea elementelor de activ şi pasiv şi participă la inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor acesteia;
• Participă la elaborarea programul anual de achiziţii publice și îl actualizează;
• Exercita atribuții specifice desfășurării procesului de achiziții publice și de urmărire a contractelor cu respectarea prevederilor legale din domeniul achizițiilor publice;
• Asigură exercitarea conform prevederilor legii a controlului financiar preventiv;
• Exercită atribuții specifice utilizării funcţionalităţilor sistemului naţional de raportare Forexebug;
• Implementează, dezvoltă si raspunde de sistemul de control intern managerial;
• Coordonează si răspunde de activitatea compartimentelor subordonate, respectiv: Birou Administrativ, Compartimentul Contabilitate Publică și Compartimentul Buget;
• Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

SERVICIUL ECONOMICO-FINANCIAR ŞI ADMINISTRATIV are în subordine:

A. Compartiment Contabilitate Publică

Personal:

Duluş Lioara Nicoleta - Consilier
Arvai Ioana Cristina - Consilier

Principalele ATRIBUŢII ȘI COMPETENȚE ale COMPARTIMENTULUI CONTABILITATE PUBLICĂ:

• Verifică documentele justificative primite și întocmește notele contabile pentru toate operațiunile economico - financiare;
• Realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistență socială administrate;
• Înregistrează în contabilitate documentele în mod sistematic şi cronologic și întocmește balanţa de verificare lunară, avându-se în vedere concordanţa dintre conturile analitice şi sintetice;
• Întocmește si semnează ordinele de plată şi efectuează plăţile corespunzătoare activităţii curente, pe baza documentelor justificative întocmite de compartimentele de specialitate in conformitate cu prevederile legale;
• Asigură organizarea şi conducerea evidenţei sintetice şi analitice a cheltuielilor si veniturilor bugetare care reflectă încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar;
• Ţine evidenţa sintetică a obiectelor de inventar, materialelor, debitorilor, furnizorilor, a cheltuielilor curente pe capitole, subcapitole si aliniate si verifică concordanţa cu balanţele analitice;
• Exercită atribuții specifice utilizării funcţionalităţilor sistemului naţional de raportare Forexebug privind completarea și depunerea formularelor din sfera raportării situațiilor financiare ale instituțiilor publice;
• Întocmeşte registrul jurnal si registrul inventar;
• Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

B. Compartiment Buget

Personal:

Fetea Mirela Aurelia - Consilier

Principalele ATRIBUŢII ȘI COMPETENȚE ale COMPATIMENTULUI BUGET:

• Participă la fundamentarea proiectului de buget al instituţiei;
• Elaborează și fundamentează propunerea de buget pentru finanțarea beneficiilor de asistență socială;
• Elaborează proiectul de buget anual pentru susținerea serviciilor sociale în conformitate cu planul anual de acțiune , și asigură finanțarea/cofinanțarea acestora;
• Elaborează contul de încheiere a exercițiului bugetar;
• Emiterea, verificarea si evidenta formularelor: "Propunere de angajare a cheltuielilor", "Angajament bugetar" şi "Ordonanţare de plată" în vederea efectuării plăţii cheltuielilor bugetare;
• Organizează, conduce si răspunde de evidenţa angajamentelor bugetare şi legale;
• Desfăşoară execuţia bugetară la capitolele : 68.02 „Asigurări şi asistenţă socială", 65.02 „Învățământ", 66.08 „Servicii de sănătate publică" şi ţine la zi plăţile pe articole şi alineate, şi întocmeşte situaţii informative privind execuţia bugetară;
• Exercită atribuții specifice utilizării funcţionalităţilor sistemului naţional de raportare Forexebug, completarea și depunerea bugetului individual al instituției, înregistrarea angajamentelor legale și bugetare;
• Asigură organizarea şi conducerea evidenţei sintetice şi analitice a cheltuielilor şi veniturilor bugetare care reflectă încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar;
• Întocmeşte situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal;
• Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

C. Biroul Administrativ

Personal:

Podilă Rebeca - Șef birou
Vajna Zita - Inspector de specialitate
Meza Claudiu Dumitru - Șofer
Panc Mihai - Șofer
Slab Călin Dumitru - Șofer
Bocioc Mărioara - Îngrijitoare
Kavai Marius - Muncitor calificat
Plugar Doru - Muncitor calificat
Horvat Veronica Florica - Muncitor calificat
Trefi Ioan - Muncitor necalificat

Principalele ATRIBUŢII ȘI COMPETENȚE ale BIROULUI ADMINISTRATIV:

• Asigură si răspunde de achiziţiile de bunuri şi servicii cu caracter administrativ, pentru parcul auto şi aferente activităţilor instituţiei;
• Asigură evidenţa patrimoniului din domeniului public şi privat al Direcției de Asistență Socială Oradea: a activelor fixe , a obiectelor de inventar şi a materialelor;
• Asigură curăţenia în incinta sediului Direcției de Asistență Socială Oradea şi respectarea normelor igienico-sanitare, a normelor de pază, de securitate şi sănătate în muncă , de prevenire și stingere a incendiilor; întreținerea spaţiilor verzi și deszăpezirea la sediul instituţiei , la Centrul de Îngrijire de Zi şi la creşe;
• Efectuarea si răspunderea privind pregătirea şi instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ;
• Supravegherea sănătăţii lucrătorilor faţă de riscurile caracteristice locului de muncă prin servicii medicale de medicina muncii, examene medicale la angajare, periodice şi la reluarea activităţii;
• Asigură activitatea de transport prin parcul auto, punând la dispoziţie şi deservind cu autoturismele din dotare întreaga activitate a instituţiei, inclusiv Programul ACCES-OR;
• Efectuează reparaţiile şi remediază defecţiunile care ar putea influenţa buna desfăşurare a activităţilor de orice fel din cadrul instituției ;
• Participă la distribuirea laptelui praf pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0-12 luni.
• Preia și direcționează apelurile telefonice, respectiv le transmite serviciilor / birourilor implicate:
• Monitorizează funcționarea tehnicii de calcul în vederea asigurării necesarului de componente consumabile și acordarea service-ului în timp util;
• Asigură modernizarea / achiziționarea echipamentelor tehnice de calcul ( tablete, laptopuri) pentru realizarea de sondaje și anchete sociale pe teren pentru evaluarea nevoilor sociale ale comunității locale și pentru depistarea precoce a cazurilor de risc sau a altor situații de necesitate în care se pot afla membrii comunității locale;
• Iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite persoane,grupuri sau comunităţi;
• Creează condiții de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap.
• Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Serviciului Economico-Financiar şi Administrativ colaborează cu următoarele instituţii:

1. Primăria Municipiului Oradea
2. Trezoreria Municipiului Oradea
3. Administratia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor
4. Casa de Asigurări de Sănătate Bihor
5. Casa Judeţeană de Pensii Bihor
6. AJOFM Bihor
7. Direcţia de Sănătate Publică Bihor
8. Directia Judeţeană de Statistică Bihor
9. Instituţii de asistenţă socială
10. Organizaţii neguvernamentale
11. Alte instituţii.

LEGISLAȚIE:

1. Legea 215/2001 privind administrația publică locală (*republicată*);
2. Legea nr. 82/1991 - Legea contabilității, (**republicată**) (*actualizată*);
3. OMFP nr. 2634 /2015 privind documentele financiar-contabile;
4. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 22/1969 (*actualizată*) privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, (cu modificările şi completările aduse de: Legea nr. 54/1994 și Legea nr. 187/2012);
6. Hotărârea nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale (art.14 modificat de HG nr. 65/1976, iar art.17-19 abrogat de art. 2 din HG nr.46/1972);
7. HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice (*actualizată*);
8. HG nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrative-teritoriale, (cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 259/2007);
9. OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi pentru instituții publice și a instrucțiunilor de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare;
10. Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv (**republicată**) (*actualizată*);
11. OMFP nr. 923 /2014 (*republicat*) pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu (republicat în temeiul art. II din OMFP nr. 1.139/2015), cu modificările şi completările aduse de OMFP nr. 2332 /2017;
12. OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
13. Ordonanța 82/2000 (*actualizată*), privind autoritatea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații de reglare de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, (cu modificările şi completările aduse de: Legea nr. 222/2003, Ordonanţa nr. 54/2004, Ordonanţa nr. 36/2005 și Legea nr. 51/2013);
14. Legea nr. 15/1994 (**republicată**) (*actualizată*) privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale;
15. HG nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
16. HG nr. 841/1995 (*actualizată*) privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice,(cu modificările aduse de: Hotărârea nr.966/1998 și Hotărârea nr.411/2005);
17. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, (cu modificările şi completările aduse de: OUG nr. 80/2016; Legea nr. 80/2017; OUG nr. 107/2017);
18. Ordonanța nr. 80/2001 (*actualizată*) privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
19. Ordonanţa de urgenţă nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
20. OSSG nr. 400/2015 (*actualizat*) pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;  
21. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,(cu modificările şi completările aduse de Rectificarea nr. 307/2006; OUG nr. 70/2009; OUG nr. 89/2014; Legea nr. 170/2015; OUG nr. 52/2015; Legea nr. 33/2016; Ordonanţa nr. 17/2016; Legea nr. 146/2017; Legea nr. 28/2018);
22. OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
23. Legea 319/2006, a securității și sănătății în muncă (cu modificările şi completările aduse de: Legea nr. 51/2012; Legea nr. 187/2012 și Decizia nr. 513/2017);
24. HG nr. 1425/2006 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;
25. HG nr. 355/2007 (*actualizată*) privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările aduse de HG nr. 37/2008; HG nr. 1.169 /2011; HG nr. 1 /2012;
26. Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice;
27. HG nr. 856/2002 (*actualizată*) privind evidența gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările și completările aduse de HG 210/2007;
28. Ordinul nr. 14/1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibul și ulei pentru automobile;
29. Ordonanța de urgență nr. 195/2002, (*republicată*) privind circulația pe drumurile publice; 
30. OMT nr. 612 /2015 privind stabilirea tarifului de trecere înregistrat prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei;
31. Legea nr. 333/2003 (**republicată**) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
32. HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
33. Legea nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni;
34. Legea 500/2002 privind finanțele publice, actualizată;
35. OMFP nr. 1792/2002, actualizat, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
36. Decret 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste.

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Crese - Oradea

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE