DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Crese - Oradea

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE

Trimite unui prieten

Serviciu Programe Sociale

Exportă PDF - Serviciu Programe Sociale Tipărește pagina - Serviciu Programe Sociale Trimite unui prieten - Serviciu Programe Sociale

Telefon: 0259 441 677, interior 117
Telefon Serviciul Programe Sociale: 0359 411 925

Personal:

Adina Ciucioiu - Șef Serviciu
Carmen Sturz – inspector de specialitate

Serviciul Programe Sociale este în subordinea directă a directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Oradea cu următoarele compartimente din subordine: Compartiment Programe, Strategii și Relații cu ONG, Creşe-Oradea, Compartimentul Cabinete Medicale Şcolare, Compartimentul Asistenţă Comunitară.

Principalele ATRIBUŢII ŞI COMPETENŢE ale SERVICIUL PROGRAME SOCIALE:

• Întocmeşte note de fundamentare care stau la baza proiectelor de hotărâri, în domeniul de activitate al serviciului, în vederea promovării acestora în Consiliul Local;
• Solicita acreditarea ca furnizor de servicii sociale și licență de funcționare pentru serviciile sociale ale administrației publice locale din unitatea administrativ teritorială;
• Mediază şi implementează programele şi parteneriatele în colaborare cu instituţii publice şi/sau ONG-uri;
• Reprezintă instituţia în grupurile de lucru constituite în cadrul programelor şi parteneriatelor cu alte organizaţii;
• Realizează diagnoza socială la nivelul municipiului Oradea;
• Elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani;
• Elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local;
• Propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local;
• Realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;
• Monitorizează şi evaluează serviciile sociale aflate în propria administrare;
• Asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;
• Colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu alte instituţii care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială din alte unităţi administrativ-teritoriale, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;
• Dezvoltaă și gestionează activitatea de voluntariat în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78 /2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;
• Acordă servicii de asistenţă comunitară, în baza măsurilor de asistenţă socială incluse de instituţie în planul de acţiune;
• Evaluează şi soluţionează dosarele de acordare a subvenţiilor în baza Legii nr. 34/1998;
• Organizează şi coordonează Compartiment Programe, Strategii și Relații cu ONG;
• Organizează şi coordonează Creşe-Oradea;
• Organizează şi coordonează Compartimentul Cabinete Medicale Şcolare;
• Organizează şi coordonează Compartimentul Asistenţă Comunitară;
• Promovează o imagine pozitivă a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile;
• Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE are în subordine:

A. Compartiment Programe, Strategii si relatii cu ONG

Personal:

Pall Zsigmond Imola - consilier

Principalele ATRIBUŢII ŞI COMPETENŢE ale Compartimentului  Programe, Strategii și Relaţii cu ONG:

• Realizează diagnoza socială la nivelul municipiului Oradea, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea potenţialului comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;
• Colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia;
• Evaluează nevoile sociale ale populaţiei din unitatea administrativ-teritorială în vederea identificării familiilor şi persoanele aflate în dificultate, precum şi a cauzelor care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;
• Elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre avizare / aprobare Colegiului director / Consiliului local şi răspunde de aplicarea acesteia;
• Elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local şi le propune spre avizare / aprobare Colegiului director / Consiliului Local; acestea cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare;
• Transmite către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiilor locale de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planurilor anuale de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora;
• Iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite persoane, grupuri sau comunităţi;
• Elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul serviciilor sociale;
• Colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;
• Transmite trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel judeţean a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale;
• Organizează sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale, în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune;
• Elaborează, în baza evaluărilor iniţiale, planurile de intervenţie, care cuprind măsuri de asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asistenţă socială la care persoana are dreptul;
• Iniţiează, dezvoltarea parteneriatelor, proiectelor şi programelor care au ca scop dezvoltarea serviciilor sociale, creşterea calităţii vieţii persoanelor și familiilor vulnerabile din comunitate;
• Promovează drepturile omului şi o imagine pozitivă a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile;
• Dezvoltă activităţi de voluntariat în comunitate.
• Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

B. Creșe - Oradea

1CREȘA NR. 1 - DUMBRAVA MINUNATĂP-ța 1 Decembrie nr. 90359 194 500HECIU LĂCRIMIOARA
2CREȘA NR. 2 - PICIORUȘE VESELEGrădinarilor nr.80359 800 996
ROB LUMINIȚA
3CREȘA NR.3 - TĂRÂMUL FERMECAT
Călugăreni nr. 8/A0359 466 788
MARTA VIOLETA
4CREȘA NR. 4 - SCUFIȚA ROȘIEO. Ghibu nr. 16
0359 466 990
PIRJA DELIA 
5CREȘA NR. 5 - VOINICELHațegului nr. 32
0359 466 300
AGAPE MARIA NICOLETA
6CREȘA NR. 6 - CĂSUȚA VESELIEI
Aluminei nr. 100
0359 174 800
LAZĂR CLAUDIA
7CREȘA NR. 7 - ALBA CA ZĂPADA
Călugăreni nr. 4/A
0359 191 656
GROZA AMALIA
8CREȘA NR. 8 - CĂSUȚA PITICILOR
1848 nr. 3/B
0359 466 993
BANYAI MIHAELA
9CREȘA NR. 9 - CĂSUȚA DIN POIENIȚĂPoieniței nr. 2/A
0359 466 994
POLIAC MARIANA
10CREȘA NR. 10 - RAZĂ DE SOARE
C-tin Brâncuși nr. 12
0359 466 992
BLAGA ALINA
11CREȘA NR. 11 - SFÂNTUL IOSIF
Traian Lalescu nr. 39
(str.Bârsei nr.20)
0359 800 686
CREȚ DANIELA
12CREȘA NR. 12 - MICUL FLUTURAŞ
Poieniței nr. 2/A
(ETAJ)
0359 466 994
HALASZ GIANINA
13CREȘA NR. 13 - LIZUCA ȘI PATROCLE
Bumbacului bl.AN 28-30
0359 192 808
DUCA IZABELA
14CREȘA NR. 14 - MICUL PRINȚIuliu Maniu nr. 460359 451 032SEICA ADRIANA

Principalele ATRIBUŢII ŞI COMPETENŢE:

Asigură servicii integrate de îngrijire, supraveghere (personalul creșei răspunde de viața , securitatea și integritatea copiilor în timpul șederii în creșă a copiilor) şi educaţie a copiilor de vârstă antepreşcolară și funcţionează în baza legislaţiei specifice creşelor respectiv, a propriului regulament de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Oradea, având ca principale atribuții:

• Dezvoltă programe de educaţie timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor cu vârstă antepreșcolară;
• Asigură supravegherea, menţinerea stării de sănătate şi de igienă a copiilor, se acordă primul ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de către susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz;
• Asigură nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;
• Personalul colaborează cu familiile copiilor care frecventează creşa şi realizează o relaţie de parteneriat activ cu părinţii/reprezentanţii legali, în vederea respectării interesului superior al copilului;
• Asigură consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor;
• Depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi;
• Asigură baza tehnico-materială necesară activităţilor de dezvoltare a deprinderilor şi abilităţilor copiilor cu vârstă antepreșcolară.
• Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

C. Compartiment Cabinete Medicale Școlare

Personal:

- 15 medici școlari
- 5 medici stomatologi
- 47 asistente medicale

Principalele ATRIBUŢII ŞI COMPETENŢE ale Compartimentului Cabinete Medicale Școlare:

• Asigură asistenţa medicală pentru preşcolarii / elevii / studenţii care frecventează grădiniţele / şcolile / liceele publice şi particulare autorizate / acreditate din municipiul Oradea precum şi facultăţile din cadrul Universităţii Oradea.
• Funcţionează în baza propriului regulament de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Oradea.
• Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Serviciului Programe Sociale colaborează cu următoarele instituţii:

• Autorităţi şi instituţii publice din Municipiul Oradea;
• Agenţi economici;
• Diverşi furnizori/prestatori;
• Organizaţii neguvernamentale;
• Direcţia de Statistică Bihor;
• Direcţia de Sănătate Publică Bihor;
• Alte instituţii şi autorităţi de interes local, judeţean sau naţional;
• Petenţi.

LEGISLATIE:

 • Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;
 • Legea nr. 292/2011 asistenței sociale;
 • Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor (actualizată);
 • HG nr. 1.252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreşcolară;
 • Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1955 / 1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • OMS 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale;
 • HG nr. 355/2007 completata cu HG 1169/2011 privind supravegherea sănătății lucrătorilor;
 • Ordinul Ministerului Sănătății nr.1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți;
 • Legea nr. 123/2008 pentru o alimentație sănătoasă;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;
 • Ordinul 653/25.09.2001 - privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților;
 • O.U.G. 162/2008 - privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale;
 • HG nr. 56/2009 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 162/2008 - privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale;
 • Ordin nr. 1.668 din 9 decembrie 2011 (actualizat) pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos;
 • Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România modificările ulterioare;
 • Legea nr. 197/2012 (*actualizată*) privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;
 • Hotărârea nr. 118/2014 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;
 • H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal.

ACTE NECESARE SI FORMULARE ONLINE:

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Crese - Oradea

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE