DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Crese - Oradea

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE

Trimite unui prieten

Înscrierea copiilor

Exportă PDF - Înscrierea copiilor Tipărește pagina - Înscrierea copiilor Trimite unui prieten - Înscrierea copiilor

      De serviciile acordate de către Creșe- Oradea beneficiază următoarele categorii de persoane:

a) Copii cu vârste antepreșcolară, cuprinsă între 10 luni şi 3 ani care au domiciliul în municipiul Oradea şi care sunt apţi din punct de vedere medical pentru a frecventa colectivitatea;
b) Părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor care frecventează creşa şi care nu au contractul de muncă suspendat (excepţie fac părinţii care în maxim 2 luni urmează să se reîncadreze în muncă);
c) Părinţii care nu au un loc de muncă , dar care se află în căutarea unui loc de muncă (în cazul şomerilor să prezinte copie după carnetul de şomer vizat la zi)

d) Mamele care sunt eleve sau studente la forma de zi (adeverinţa de la unitatea de învăţământ frecventată);

e) Copii proveniţi din familii în care există un risc social (stabilit în urma întocmirii anchetei sociale).
      Înscrierea copiilor pentru anul şcolar 2019-2020 (septembrie 2019 - august 2020) se va face în perioada 03.06.2019 - 28.06.2019, la sediul DAS Oradea str. Primăriei nr.42 - Serviciul Relaţii cu Publicul și Evaluare Inițială - camera 17.

      În situaţii deosebite, se pot face înscrieri în timpul anului şcolar, însă doar în limita locurilor disponibile și în ordinea datei de depunere a dosarului.

      În cazul în care se solicită înscrierea fraţilor sau a copiilor aflaţi în îngrijirea aceluiaşi părinte/reprezentant legal şi nu este liber decât un loc, se va suplimenta numărul de locuri cu numărul de copii aflaţi în această situaţie.

      În situația în care sunt mai multe solicitări pentru o creşă decât numărul de locuri disponibile, admiterea se va face la creşa care mai are locuri disponibile şi este cea mai apropiata de domiciliul părintelui solicitant.

      La înscrierea copiilor în creşă nu se percep taxe de înscriere.

      Actele necesare înscrierii copiilor la creşă le regăsiţi la secţiunea Acte necesare/Formulare.


      Criteriile pentru departajarea copiilor la înscriere în situaţia în care numarul solicitărilor pentru o creşă este mai mare decât numărul locurilor disponibile în creşa respectivă sunt:

a. Domiciliul părinţilor cât mai apropiat de creşa la care se solicită înscrierea (dovedit prin copia după actul de identitate) - 5 puncte pentru fiecare părinte; În cazul reşedinţei în municipiul Oradea,în apropierea creşei solicitate, se vor acorda 2 puncte;
b. Locul de muncă al părinţilor/reprezentanţilor legali (care au raportul de muncă/serviciu nesuspendat, dovedit prin adeverinţă de la serviciu) - 5 puncte pentru fiecare;
c. Adeverinţă de la unitatea de învăţământ frecventată de către mamă la forma de zi (dacă este cazul ) - 5 puncte;

d. Copii aflaţi în plasament în vederea adopţiei - 5 puncte;
e. Fraţi sau surori care frecventează grădiniţe care funcţionează în aceeaşi clădire cu creşa ( se ataşează o adeverinţă de la grădiniţă ) - 5 puncte;
f. Copii gemeni/tripleţi ( se va completa câte un dosar pentru fiecare copil) - 5 puncte pentru fiecare copil;
g. Familie cu mai mulţi copii ( se vor ataşa copii după certificatele de naştere a copiilor) - 2 puncte pentru fiecare copil;
h. Familie cu părinte unic ( se va ataşa un act notarial/sentinţă prin care încredinţează minorul, care sa demostreze faptul ca are in intretinere copilul) - 12 puncte.

      Adeverinţele de la locul de muncă se vor puncta în funcţie de luna în care îşi reiau activitatea părinţii aflaţi în concediu pentru îngrijirea copilului, astfel:

a. celor care îşi reiau activitatea înainte de luna septembrie li se vor acorda 5 puncte;
b. celor care îşi vor relua activitatea din luna septembrie - 4 puncte; octombrie - 3 puncte; noiembrie - 2 puncte; decembrie - 1 punct.

      Cazurilor sociale li se vor aloca 5 puncte ( se va ataşa ancheta socială realizată în urma evaluării situaţiei sociale a familiei):

a. copii cu dizabilităţi ;
b. copii aflaţi în tutela altor persoane, pensionate conform prevederilor legale în vigoare;
c. copii luaţi în plasament în familie;
d. copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi.

      Pentru a putea beneficia de punctajul alocat fiecărui criteriu de departajare, se vor anexa la cererea de înscriere toate actele doveditoare necesare.

     În perioada 01.07.2019 - 15.07.2019, după finalizarea perioadei de înscriere, dosarele depuse pentru înscrierea copiilor la creşă pentru anul şcolar următor vor fi analizate în baza criteriilor pentru departajarea copiilor la înscriere si se va stabili lista cu copiii admişi în limita locurilor disponibile existente, de către Comisia de analiză a dosarelor numită prin Decizia Directorului Executiv al DAS Oradea.

       Lista nominală cu punctajul stabilit pentru fiecare copil pentru care s-a depus dosar de înscriere pentru a frecventa creşa în anul şcolar următor, respectiv începând cu luna septembrie a anului în curs va fi afişată la Avizierul existent la Serviciul Relaţii cu Publicul și Evaluare Inițială - DAS Oradea, publicată pe site-ul DAS Oradea www.daso-oradea.ro şi pe site-ul Primăriei municipiului Oradea www.oradea.ro, în prima zi lucrătoare consecutivă datei de 15.07 a anului în curs.

      Punctajul stabilit şi acordat fiecărui copil în baza actelor depuse la dosarul pentru înscrierea în creşă poate fi contestat de către parinţii/reprezentanţii legali ai copilului în termen de 5 zile de la data publicării . Contestaţiile se depun la Serviciul Relaţii cu Publicul și Evaluare Inițială din cadrul DAS Oradea şi vor fi analizate de către o Comisie de soluţionare a contestaţiilor constituită în baza Deciziei Directorului Executiv DAS Oradea, în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de depunere a contestaţiilor.
      După expirarea perioadei de contestaţie Directorul Executiv al DAS Oradea, aprobă prin Decizie, lista cu copiii înscrişi şi admişi pentru a frecventa creşa pentru anul şcolar următor, respectiv perioada septembrie 2019 - iunie 2020.
      Copiii vor fi admişi pentru a frecventa creşa în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut şi în funcţie de locurile disponibile în creşă pentru anul şcolar următor.

      Copiii care nu îndeplinesc punctajul necesar pentru a fi admişi să frecventeze creşa, în limita locurilor disponibile existente la începutul anului şcolar, vor rămâne înscrişi pe lista de aşteptare . În momentul în care se eliberează un loc la creşă, pe parcursul anului şcolar acesta va fi ocupat de următorul copil care se află pe lista de aşteptare.

      Transferarea copilului de la o creşă la alta se face la cererea părinţilor sau a reprezentantului legal, în limita locurilor disponibile.

      Scoaterea copilului din evidenţa creşei se face în următoarele situaţii:
a. în cazul unor afecţiuni cronice, la recomandarea medicului;
b. în cazul în care copilul absentează 2 săptămâni consecutiv, fără motivare pe caz medical;
c. la cererea părintelui sau a reprezentantului legal al copilului.

 

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Crese - Oradea

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE