DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Crese - Oradea

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE

Trimite unui prieten

Centrul de Îngrijire de Zi

Exportă PDF - Centrul de Îngrijire de Zi Tipărește pagina - Centrul de Îngrijire de Zi Trimite unui prieten - Centrul de Îngrijire de Zi

Personal:

Ardeleanu Maria - Coordonator Centru

Teușdea Liana - Asistent medical
Zgîrd Ioana Florentina - Inspector de specialitate (asistent social)
Mehes Alina - Inspector de specialitate (psiholog)
Balaton Iuliana Marina - Inspector de specialitate (educator)
Ciarnău Lucica - Inspector de specialitate (educator)
Gherman Adriana Ioana - Inspector de specialitate (educator)
Miheș Cristian Radu - Inspector de specialitate (educator)
Szabo Maria - Referent (educator)
Tar Erika - îngrijitoare

Localizare:

Oradea, str. Traian Lalescu nr.3C
Tel.: +40 0259.419.450
Fax.: +40 0259.419.450
E-mail: centrudezi_oradea@yahoo.com


Programul centrului:

      Programul centrului se desfăşoară între orele 8.30-18.00 în perioada şcolii, iar în perioada vacanţelor şcolare, între orele 8.00-16.00.
      Centrul de Îngrijire de Zi este un serviciu pentru protecţia copilului a cărui misiune este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere și educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire unul sau mai mulţi copii.

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare:

      Serviciul social "Centrul de Îngrijire de Zi Oradea" funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de:
• Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările ulterioare;
• Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările si completările ulterioare;
• Ordinul nr. 27/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de zi pentru copiii în familie și/sau copii separați sau în risc de separare de părinți;
• Hotărârea nr. 867 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
• Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea planului de servicii şi a normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat de protecţie;
• Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
• Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;
• Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile publice;
• Legea nr. 215/2001 - legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii (actualizată);
• OMS nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul „Centrului de Îngrijire de Zi Oradea" sunt:

a) Copii încadraţi în învăţământul de masă şi părinţii copiilor cărora li se acordă prestaţii şi servicii destinate prevenirii separării lor;
b) Copii care au beneficiat de o măsură de protecție specială şi au fost reintegraţi în familie;
c) Copii care beneficiază de o măsură de protecţie specială;
d) Părinții ai căror copii beneficiază de o măsură de protecţie specială;
e) Copii aflaţi în situaţie de risc (proveniţi din familii numeroase, monoparentale, dezorganizate, cu un nivel scăzut de cultură şi educaţie), existând posibilitatea de abandon şcolar şi familial;
f) Alte categorii de persoane cu situaţii similare propuse de către comisie.
      Ceea ce poate fi remarcat şi menţionat este faptul că, pe plan local, prin activitatea pe care o desfăşoară şi prin serviciile pe care le oferă, Centrul de Îngrijire de Zi sprijină copiii de vârstă școlară care frecventează diferite unităţi de învăţământ, în scopul unei reintegrări optime în familie sau a prevenirii abandonului familial şi a instituţionalizării, insistând de asemenea pe soluţionarea problemelor şcolare existente şi pe prevenirea abandonului şcolar.
      Centrul de Îngrijire de Zi colaborează cu instituţiile din comunitatea locală, atât în scopul depistării unor potenţiali beneficiari cât şi în scopul eficientizării serviciilor oferite şi soluţionării în mod favorabil a diferite situaţii problematice care depăşesc limitele suportului oferit de instituţie. Implicit, în colaborare cu aceste instituţii sunt desfăşurate o serie de acţiuni în scop instructiv - educativ la care participă atât copiii cât şi părinţii sau reprezentanții legali ai acestora.
      Serviciile oferite de centrul de zi sunt complementare demersurilor şi eforturilor propriei familii, aşa cum decurg din obligaţiile şi responsabilităţile părinteşti, precum şi a serviciilor oferite de unităţile de învăţământ şi de alţi furnizori de servicii, corespunzătoare nevoilor individuale ale copilului în contextul său socio-familial.

Serviciile oferite în cadrul Centrului sunt:

a) asistenţă sociala - informaţii şi sprijin pentru a beneficia şi de alte servicii sociale, în funcţie de nevoile specifice ale fiecărei familii ; sprijin în integrarea în muncă a părinţilor sau reprezentanţilor legali, în limita posibilităţilor existente, prin îndrumarea acestora către serviciul public specializat în medierea muncii;
b) îngrijire pe timpul zilei - existenţa unui program zilnic organizat, elaborat în funcţie de nevoile și particularităţile fiecărui copil în parte;
c) acordarea mesei - în funcţie de numărul de ore petrecute în centru se asigură hrană, zilnic fiind asigurată masa de prânz;
d) asistenţă medicală primară;
e) activităţi educaționale - pentru copii;
f) activităţi de recreere şi socializare;
g) activităţi de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă;
h) consiliere psihologică - oferită copiilor la nivel individual și de grup;
i) orientare şcolara şi profesională;
j) consiliere şi sprijin pentru părinţi;
k) sprijin în integrarea în muncă a părinţilor sau reprezentanţilor legali - în limita posibilităţilor existente, prin îndrumarea acestora către serviciul public specializat în medierea muncii.
      Activitatea Centrului de Îngrijire de Zi se centrează pe respectarea şi promovarea interesului superior al copilului, egalitatea şanselor, nediscriminarea şi asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor.
Activităţile desfăşurate cu copiii în cadrul Centrul de Îngrijire de Zi sunt diversificate, adaptate vârstei lor şi răspund nivelului şi potențialului lor de dezvoltare.
      Copiii sunt împărţiţi pe grupe, în funcţie de categoria de vârstă pe care o reprezintă, ţinându-se cont şi de nevoile şi particularităţile fiecărui copil.

Activităţile desfășurate în cadrul Centrului sunt:

      Activități desfăşurate cu copiii:
• activitati educaţionale: meditaţii, supraveghere, suport în efectuarea temelor şi învăţarea lecţiilor;
• activităţi recreative şi de socializare - ( jocuri, concursuri, întreceri sportive, sărbătorirea zilelor de naştere, ieșiri în aer liber, teatru, filarmonică, audiţii muzicale, vizionare TV);
• activităţi de creaţie ( împletituri, quilling, pictură, origami);
• activităţi de formare a unor deprinderi de comportament civilizat, spirit civic, dezvoltarea simţului artistic prin metode şi mijloace specifice;
• activităţi de dezvoltare a unor deprinderi de viaţă independentă, igienă personală şi stil de viaţă sănătos;
• activităţi de integrare (discuţii, jocuri de grup, interacţiune socială).


 ACTE NECESARE ŞI FORMULARE ONLINE:

Galeria foto - Centrul de Îngrijire de Zi

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Crese - Oradea

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE