DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Crese - Oradea

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE

Trimite unui prieten

Acte necesare/Formulare

Exportă PDF - Acte necesare/Formulare Tipărește pagina - Acte necesare/Formulare Trimite unui prieten - Acte necesare/Formulare

Actele necesare pentru înscrierea copilului la creşă sunt:
- cerere de înscriere tip (o regasiti în josul pagini sau de la sediul DAS Oradea str.Primăriei nr.42 - Serviciul Relaţii cu Publicul și Evaluare Inițială - cam 17;
- certificatul de naştere al copilului - în fotocopie și original;
- actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali, certificatele de naştere ale fraţilor minori şi, după caz, hotărârea/sentinţa de plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei - în fotocopie și original;
- adeverinţă de venituri în original pentru fiecare dintre părinţii/reprezentanţii legali, care să cuprindă venitul brut al părintelui pe ultimele 6 luni, anterioare înscrierii. După caz acestea pot fi:

a. adeverinţă în original cu venitul brut al părintelui realizat în ultimele 6 luni, anterioare înscrierii (în situaţia în care părintele/părinţii sunt salariaţi);
b. Decizia de stabilire a cuantumului indemnizaţiei pentru concediul de îngrijire şi creştere a copilului emisă de Agenţia Judeţeană de Prestaţii şi Inspecţie Socială Bihor (dacă mama/tata este sau a fost în ultimele 6 luni în această situaţie) - în copie și original;
c. ultima Declaraţie privind veniturile realizate, înregistrată la Administraţia Finanţelor Publice sau Adeverinţă Fiscală (în situaţia în care părintele este persoană fizică autorizată, are o profesie liberală sau nu este salariat) - în copie și original ;
d. declaraţie scrisă pe proprie răspundere că în utlimele 6 luni nu a realizat venituri ( în situaţia în care părintele/părinţii nu au desfăsurat nici o activitate aducătoare de venituri, în ultimele 6 luni anterioare înscrierii );

- adeverinţă în original de la locul de muncă al părintelui care se află în concediu pentru creşterea copilului în care se va specifica data încetării suspendării contractului de muncă; În situaţia, în care nu se prezintă această adeverinţă sau nu este menţionată data încetării suspendării contractului de muncă al părintelui care se află în concediu pentru creşterea copilului, se va lua în considerare la acordarea punctajului, data împlinirii vârstei de 2 ani, a copilului înscris la creşă;
- adeverinţă în original de la grădiniţa care funcţionează în aceeaşi clădire cu creşă, dacă este frecventată de fraţi sau surori ai copilului pentru care se solicită înscrierea la creşă;
- fişa de imunizări în original, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate. În situaţia în care copilul nu are schema de vaccinări efectuată, medicul de familie va preciza pe fişa de imunizări faptul că acesta urmează să recupereze vaccinurile lipsă şi că este cuprins în schema de vaccinări din România;
- adeverinţă în original de la unitatea de învaţămant frecventată de către mamă la forma de zi (dacă este cazul);
- sentinţă de divorţ/dovadă cuantum pensie de întreţinere (alimentară) - dacă este cazul - în copie și original;
- alte acte doveditoare privind situaţia de dificultate a familiei - dacă este cazul;
- dosar plic.
      La data intrarii copilului în creşă, se vor duce la creşă, de către părinte/reprezentantul legal următoarele acte:

a. adeverinţă de intrare în colectivitate, de la medicul de familie, care să ateste faptul că copilul poate frecventa colectivitatea (adeverinţa medicala - valabila 48 de ore);
b. în cazul în care copilul are antecedente medicale patologice, la intrarea în colectivitate se impune şi opinia medicului cu privire la posibilitatea menţinerii stării de sănătate a copilului respectiv (ex. tulburări de metabolism ca şi fenilcetonuria, sau boli ca şi epilepsia, etc.);
c. examenul coproparazitologic negativ al copilului;
d. fişa de imunizări actualizată (dacî este cazul).

      După intrarea copilului în creşă, personalul de specialitate al creşei va întocmi următoarele acte:
a. fişa de evaluare individuală;

b. chestionar medical;

c. contractul de furnizare servicii;

d. fișa de evaluare psihologică unde este cazul; 
e. plan personalizat de intervenţie, unde este cazul.

      În cazul absenței copilului din creșă pentru o perioadă mai mare de 3 zile, la reîntoarcerea în creşă părinţii sunt obligaţi să prezinte avizul epidemiologic, eliberat de medicul de familie care să confirma, că acesta este apt să frecventeze colectivitatea. În cazul neprezentării avizului epidemiologic, este interzisă intrarea copilului în colectivitatea creşei.

      În situaţia în care părintele/reprezentantul legal al copilului admis la creşă solicită în scris amânarea frecventării creşei din motive medicale, acesta va trebui să prezinte adeverinţă de la medic din care să reiasă perioada care necesită amânarea frecventării creşei.

      Amânarea frecventării creşei de către copilul admis, la solicitarea părintelui/reprezentantului legal se poate realiza pentru o perioadă de maxim 15 de zile.

      Preluarea copilului de la creşă se va face de către părinţii/reprezentanţii legali sau persoane împuternicite în scris de către aceştia. Împuternicirea va conţine datele de identificare şi contact ale acestor persoane şi va fi depusă la dosarul copilului, existent la creşă.

Fișiere - Acte necesare/Formulare

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Crese - Oradea

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE