DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Crese - Oradea

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE

Trimite unui prieten

ANUNT EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL AL PERSONALUL CONTRACTUAL DE EXECUTIE DIN CADRUL INSTITUTIEI

Exportă PDF - ANUNT EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL AL PERSONALUL CONTRACTUAL DE EXECUTIE DIN CADRUL INSTITUTIEI Tipărește pagina - ANUNT EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL AL PERSONALUL CONTRACTUAL DE EXECUTIE DIN CADRUL INSTITUTIEI Trimite unui prieten - ANUNT EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL AL PERSONALUL CONTRACTUAL DE EXECUTIE DIN CADRUL INSTITUTIEI

publicat de Cristian Morar in Miercuri , 6 Iunie 2018, 0:00

+ - R

ANUNȚ

 

      Direcția de Asistență Socială Oradea organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a personalului contractual de execuție din cadrul instituției înconformitate cu prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată și a H.G. nr. 286/2011 - pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată; 

      Examenul de promovare se va desfăşura la sediul Direcției de Asistență Socială Oradea, str.Primăriei, nr.42, cam. 42 (mansardă), astfel:

Condiţii generale și specifice de participare

      Pentru participarea la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei din care promovează;
- să fi obţinut cel puţin calificativul "foarte bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale cel puțin de 2 ori în ultimii 3 ani de activitate;
- să nu aibă o sancţiune disciplinară aplicată și neradiată în condiţiile Legii nr.53/2003 Codul muncii, actualizată.

PROBA SCRISĂ 21.06.2018 ora 10°°


Prin proba scrisă se testează cunoștințele teoretice necesare funcției pentru care se organizează examenul, abilități de comunicare, capacitate de sinteză,complexitate, inițiativă, creativitate.
Sunt declarați admiși candidații care au obținut minimum 50 de puncte.
Comunicarea rezultatelor examenului de promovare se face în termen de 2 zile lucrătoare prin specificarea punctajului fiecărui candidat și a mențiunii «admis» sau «respins», prin afișare la sediul și pe pagina de internet a instituției.
      În vederea participării la examen, candidații vor depune dosarul la secretarul comisiei de examen din cadrul Serviciului Resurse Umane-Salarizare al Direcției de Asistență Socială Oradea, camera 42, consilier Andreea Țenghea și va conține în mod obligatoriu:

 cerere de înscriere la examen;
 copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani de activitate;
 adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

 

BIBLIOGRAFIA SPECIFICĂ:

 

Inspector de specialitate S I - Serviciul Programe Sociale

 Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 Legea nr. 22 din 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, actualizată;
 Legea nr. 292 din 2011 asistenţei sociale, actualizată;
 Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor (actualizată);
 H.G. nr. 1.252 din 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;
 Legea nr. 215 din 2001 a administraţiei publice locale, republicată;
 Legea nr. 321 din 26 iunie 2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni;
 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare - Creșe Oradea;
 Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Oradea aprobat prin HCL nr.154/26.02.2018.

Inspector de specialitate S I - Centrul de Îngrijire de Zi

 Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 Ordinul nr.24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;
 Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 Legea nr.292/2011 asistenței sociale, actualizată;
 Ordinul nr.286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie;
 Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului de Îngrijire de Zi aprobat prin HCL nr.421/26.04.2018;
 Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Oradea aprobat prin HCL nr.154/26.02.2018.

 

Afișat azi, 06.06.2018Înapoi la CONCURSURI

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Crese - Oradea

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE