DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Crese - Oradea

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE

Trimite unui prieten

ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI CONTRACTUALE DE EXECUȚIE VACANTE DIN CADRUL INSTITUȚIEI

Exportă PDF - ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI CONTRACTUALE DE EXECUȚIE VACANTE DIN CADRUL  INSTITUȚIEI Tipărește pagina - ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI CONTRACTUALE DE EXECUȚIE VACANTE DIN CADRUL  INSTITUȚIEI Trimite unui prieten - ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI CONTRACTUALE DE EXECUȚIE VACANTE DIN CADRUL  INSTITUȚIEI

publicat de Govor Consuella in Marti , 21 August 2018, 0:00

+ - R

ANUNȚ
Direcția de Asistență Socială Oradea cu sediul în Oradea, str. Primăriei nr.42, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacante din cadrul instituției, în perioada 12.09.2018-18.09.2018, astfel:

CREȘE - ORADEA
CREŞA NR.1(P-ţa 1 Decembrie nr.9) - EDUCATOR S 1 post

CREŞA NR.2 (str. Grădinarilor nr.8) - EDUCATOR S 1 post
- ÎNGRIJITOARE 1 post

CREŞA NR.3 (str. Călugăreni nr.8/A) - INFIRMIERĂ 1 post
- ÎNGRIJITOARE 1 post

CREŞA NR.4 (str. Onisifor Ghibu nr.16) - EDUCATOR S 1 post
- INFIRMIERĂ 2 posturi

CREŞA NR.5 (str. Hațegului nr.32) - INFIRMIERĂ 3 posturi
- ÎNGRIJITOARE 1 post

CREŞA NR.6 (str. Aluminei nr.100) - INFIRMIERĂ 1 post

CREŞA NR.7(str. Călugăreni nr.4/A) - EDUCATOR S 1 post

CREŞA NR.8 (str. 1848, nr.3b) - EDUCATOR S 1 post

CREŞA NR.9 (str. Poienței nr.2/A parter ) - INFIRMIERĂ 1 post

CREŞA NR.10 (str. C-tin Brâncuși nr.12) - INFIRMIERĂ 1 post

CREŞA NR.11 (str. Bârsei nr.20) - INFIRMIERĂ 1 post

CREŞA NR.12 (str. Poienței nr.2/A etaj) - EDUCATOR S 1 post

CREŞA NR.13 (str. Bumbacului, Bl. AN 28-30) - EDUCATOR S 1 post
- INFIRMIERĂ 2 posturi

CREŞA NR.14 (str.Iuliu Maniu nr.46) - EDUCATOR S 1 post
- ASISTENT MEDICAL PL 1 post
- INFIRMIERĂ 6 posturi
- ÎNGRIJITOARE 1 post

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE DE ZI - ÎNGRIJITOARE 1 post
(Oradea , str.Traian Lalescu nr.3C)
Probele de concurs:
- Proba scrisă şi interviu pentru posturile de EDUCATOR S, ASISTENT MEDICAL PL și INFIRMIERĂ
- Proba practică şi interviu pentru posturile de INGRIJITOARE


Concursul se va desfăşura la sediul Direcției de Asistență Socială Oradea, str.Primăriei, nr.42:
PROBA SCRISĂ : 12.09.2018 ora 10°°
Prin proba scrisă se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.
PROBA PRACTICĂ: 12.09.2018 ora 14°°
Proba practică constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice în vederea ocupării postului și se desfășoară în baza unui plan stabilit care va include criteriile de evaluare.
PROBA INTERVIU: 18.09.2018 ora 9°°
În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile, motivația candidaților și se realizează conform planului de interviu care va include criteriile de evaluare.


Sunt declarați admiși candidații care au obținut minimum 50 puncte pentru funcțiile contractuale de execuție.
La proba interviu vor participa doar candidații care au fost declarați admiși la proba scrisă/proba practică.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii «admis» sau «respins», prin afișare la sediul și pe pagina de internet a instituției.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă/proba practică și interviu. Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj aferent postului pentru care candidează.


Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs
Conform art. 6 din H.G. nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare, în vederea înscrierii la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 cerere de înscriere la concurs;
 copia actului de identitate;
 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 curriculum vitae;
 dosar plic
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele solicitate vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

CONDIȚII GENERALE

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată.

CONDIȚII SPECIFICE:

EDUCATOR S
• Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: asistență socială, științe ale educației (pedagogie, psihopedagogie specială, pedagogia învățământului primar și preșcolar) sau psihologie.
• Minimum 6 luni vechime în specialitatea studiilor
• Fără antecedente penale

ASISTENT MEDICAL PL
• Studii postliceale sanitare în specialitatea "asistență medicală", absolvite cu diplomă sau echivalentă
• Certificat de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
• Adeverință de participare la concurs eliberată conform Hotărârii nr.35/2015 emisă de OAMGMAMR
• Minimum 6 luni vechime în funcția de asistent medical
• Fără antecedente penale

INFIRMIERĂ M/G
• Studii generale sau medii, atestate cu diplomă de absolvire sau echivalentă
• Absolventă sau în curs de absolvire, a unui curs în domeniul îngrijirii şi dezvoltării copilului mic atestat prin certificat sau adeverinţă
• Vechime minimă în muncă 6 luni
• Fără antecedente penale

ÎNGRIJITOARE M/G
• Studii generale sau medii, atestate cu diplomă de absolvire sau echivalentă
• Fără antecedente penale.


Calendar de depunere a dosarelor:
Data limită de depunere a dosarelor 04.09.2018 ora 15.30
Selecția dosarelor de concurs 05.09.2018


Calendar de desfășurare a concursului


Data susținerii probei scrise 12.09.2018 ora 10 °°


Data susținerii probei practice 12.09.2018 ora 14°°


Data afișării rezultatelor scrise/practice 13.09.2018


Data susținerii probei interviu 18.09.2018 ora 09°°


Data afișării rezultatelor probei interviu 19.09.2018


Data afișării rezultatelor finale ale concursului 24.09.2018

 

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă/proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise/practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare, de la data afișării anunțului, respectiv până la data 04.09.2018, ora 15.30°° la secretarul comisiei de concurs din cadrul Serviciului Resurse Umane-Salarizare al Direcției de Asistență Socială Oradea, camera 42, consilier Andreea Țenghea , telefon 0259/417945.

 

 

 

 

Afișat, azi 21.08.2018


BIBLIOGRAFIA SPECIFICĂ:

EDUCATOR S
• Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, (actualizată);
• HG nr. 1.252 / 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;
• Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, actualizată și republicată
Cap. II - Drepturile copilului
Secţiunea a 4-a - Educaţie, activităţi recreative şi culturale
Cap. VI - Protecția copilului împotriva abuzului, neglijării, explorării și a oricărei forme de violență
Secțiunea 3 - Protecția copilului împotriva abuzului sau neglijenței;
Secțiunea 4 - Protecția copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate;
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu completările şi modificările ulterioare;
• Anexa la Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3851/2010 - Reperele fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la naştere la 7 ani (www.edu.ro);
• Regulamentul de organizare şi funcţionare Creșe - Oradea , publicat pe site-ul instituției, (www.daso-oradea.ro) ;
• Regulamentul de organizare şi funcţionare DAS Oradea, publicat pe site-ul instituției, (www.daso-oradea.ro).

ASISTENT MEDICAL PL
• Legea nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar;
• Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, (actualizată);
• Ordinul nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, emis de Ministerul Sănătății (fără tabele);
• O.M.S. nr. 1668/2011 (actualizat) pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos;
• O.M.S. nr. 653/2001 (actualizat) privind asistenta medicala a prescolarilor, elevilor si studentilor;
• Ordinul 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfectia și sterilizarea în unităţile sanitare publice și private, tehnici de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare;
• Codul de etică şi deontologie - al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România(www.OAMR.ro);
• Regulamentul de organizare şi funcţionare Creșe - Oradea , publicat pe site-ul instituției, (www.daso-oradea.ro) ;
• Regulamentul de organizare şi funcţionare DAS Oradea, publicat pe site-ul instituției, (www.daso-oradea.ro).

INFIRMIERĂ
• Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, (actualizată);
• Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1955 / 1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor emis de Ministerul Sănătății (fără tabele);
• Regulamentul de organizare şi funcţionare al Creșe - Oradea publicat pe site-ul instituției, (www.daso-oradea.ro);

ÎNGRIJITOARE
Proba practică se desfăşoară pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele criterii de evaluare:
a) capacitatea de adaptare;
b) capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;
c) îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;
d) capacitatea de comunicare;
e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice.

 Înapoi la CONCURSURI

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA

SERVICII, COMPARTIMENTE

BIROU COORDONARE CENTRE SOCIALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Crese - Oradea

PROIECTE SOCIALE

EVENIMENTE